wcag icon
Deklaracja Dostępności

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego Tęczowego Przedszkola. Tutaj dowiecie się jak pracujemy z dziećmi, w jaki sposób realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także jak bardzo jesteśmy zaangażowani w działalność z dziedziny ekologii i zdrowego stylu życia.

Szczególnie dużo dzieje się w naszych tęczowych grupach, dlatego zachęcamy do „zaglądania” do naszych grup i zapoznawania się z ich pracą i zabawą. Mamy nadzieję, że poprzez tę stronę dostarczymy Państwu wielu ważnych, ciekawych i dobrych informacji.

 

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Nr 29 w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej Elektroniczna Platforma Edukacyjna.
 Data publikacji strony internetowej: 2011-06-20
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-25
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub
wyłączenia wymieniono poniżej.
Treści niedostępne
Brak narzędzi ułatwień dostępu, m.in. zmiany rozmiaru tekstu, zmiany kontrastu, zwiększenia
odstępów w tekście.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Gałuszewska
E-mail: przedszkole29@elblag.eu
Telefon: 556258170
Każdy ma prawo:
 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w
formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
Adres: 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
E-mail: umelblag@umelblag.pl
Telefon: 55 239 30 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Budynek główny: Przedszkole Nr 29 w Elblągu, ul. Generała Andersa 5a
Do budynku prowadzą 2 wejścia: - wejście główne od ul. Gen. Andersa i wejście techniczne od strony
ogrodu. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind.
(budynek posiada jedno piętro). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku
i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W
budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości
skorzystania z usług tłumacza migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego
dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze nie są przystosowane
dla osób na wózkach. Toaleta znajdująca się na parterze nie jest przystosowana dla osób
poruszających się na wózkach
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.