wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

EKOPRZEDSZKOLAK - ZDROWY PRZEDSZKOLAK


I.   UDZIA┬ú PRZEDSZKOLA W PROJEKTACH I PROGRAMACH

 

1. Udzia┬│ w mi├¬dzynarodowym projekcie Szko┬│y dla Ekorozwoju  

                           Osi┬▒gni├¬cie: Mi├¬dzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi 2014 

 

W roku 2013 Przedszkole przyst┬▒pi┬│o do realizacji programu Szko┬│y dla Ekorozwoju, celem uzyskania certyfikatu Zielonej Flagi. Zielona Flaga jest mi├¬dzynarodowym tytu┬│em, kt├│ry nadawany jest szko┬│om na ca┬│ym ┬Âwiecie w ramach Programu Eco-Schools.  Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarz┬▒dzania ┬Žrodowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegaj┬▒cym na podnoszeniu ┬Âwiadomo┬Âci ekologicznej m┬│odzie┬┐y szkolnej poprzez dzia┬│ania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowc├│w oraz zr├│wnowa┬┐onej gospodarki odpadami w szko┬│ach i ich otoczeniu. Koordynatorem dzia┬│a├▒ jest Fundacja Partnerstwo dla ┬Ârodowiska.

Dzia┬│ania prowadzone by┬│y w dw├│ch obszarach tematycznych

 1. Zdrowa ┬┐ywno┬Â├Ž w szkole
 2. Transport i aktywno┬Â├Ž ruchowa

poprzez

 1. Realizowanie tre┬Âci zwartych w programach i projektach w┬│asnych ( Ma┬│y i Du┬┐y Ziemi s┬│u┬┐y, Przedszkole na talerzu, Przedszkole na dw├│ch k├│┬│kach, Patrol Ekologiczny)

 2. Realizowanie tre┬Âci zawartych w programach og├│lnopolskich ( Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury)

 3. Realizowanie dzia┬│a├▒ zawartych i zaplanowanych w okresowych planach pracy nauczycieli w poszczeg├│lnych grupach 

    4. Wsp├│┬│pracy z rodzicami (ekologiczne konkursy rodzinne, prelekcje z udzia┬│em specjalist├│w, warsztaty kulinarne)

  Wszystkie te dzia┬│ania prowadzone by┬│y na najwy┬┐szym poziomie co przyczyni┬│o si├¬ do przyznania plac├│wce certyfikatu Zielonej Flagi. W bie┬┐┬▒cym roku szkolnym 2014/2015 r├│wnie┬┐ przyst┬▒pili┬Âmy do programu. Dzia┬│ania nasze b├¬d┬▒ oparte na dw├│ch obszarach:

  1. Zdrowo, lokalnie, odpowiedzialnie

  2. Transport i aktywno┬Â├Ž ruchowa

 4. 2. Udzia┬│ w og├│lnopolskim programie Przedszkolak Pe┬│en Zdrowia  

  Osi±gniêcie: Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka 2013,2014


  Przedszkolak pe┬│en zdrowia to projekt spo┬│eczno-edukacyjny organizowany przez AKADEMI├Ő ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA. Ma na celu utrwalenie w┬Âr├│d rodzic├│w, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy m.in. o tym, dlaczego nale┬┐y prawid┬│owo si├¬ od┬┐ywia├Ž i dlaczego warto wybiera├Ž ┬┐ywno┬Â├Ž ekologiczn┬▒.  Poprzez realizacji tematyki: “Uczymy si├¬ o jedzeniu, w ekologicznym znaczeniu”  nasze dzieci poznaj┬▒, co to jest zdrowa ┬┐ywno┬Â├Ž oraz ┬┐ywno┬Â├Ž ekologiczna. Ucz┬▒ si├¬ jak post├¬puj┬▒c ekologicznie wykorzysta├Ž opakowania i pozosta┬│o┬Âci po jedzeniu. Dzieci swoj┬▒ wiedz├¬ przekazuj┬▒ w postacie plakat├│w i prac plastycznych.  W ramach tego programu prowadzimy tak┬┐e warsztaty kulinarne dla dzieci. Efekty pracy mog┬▒ ogl┬▒da├Ž i degustowa├Ž rodzice podczas kiermaszu zdrowej ┬┐ywno┬Âci czy kiermaszu zdrowych wypiek├│w.

   

  3. Udzia┬│ w og├│lnopolskim  programie edukacji zdrowotnej Kubusiowi Przyjaciele Natury 

  Osi±gniêcie: certyfikat Przyjaciela Natury 2012,2013,2014

   

  Celem programu jest zach├¬canie dzieci do dbania o ┬Ârodowisko naturalne. Realizujemy je poprzez przygotowanie szeregu projekt├│w ekologicznych, np. Eko-hodowl├¬ w mini szklarniach, organizowanie przyrodniczych wycieczek do ┬Ârodowisk naturalnych oraz do gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych. W ramach programu uczestniczymy w konkursach plastycznych.  Organizujemy tak┬┐e konkursy dla ca┬│ych rodzin np. EKOmiko┬│aj, EKOchoinka dzi├¬ki czemu nie tylko dzieci, ale tak┬┐e rodzice sa w┬│┬▒czani aktywnie w dzia┬│alno┬Â├Ž ekologiczn┬▒ (m.in. wykorzystanie surowc├│w wt├│rnych do element├│w dekoracyjnych)

   

  4. Udzia┬│ w og├│lnopolskim programie Czyste powietrze wok├│┬│ nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej 2011, 2012,2013,2014

  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykszta┬│cenie u dzieci ┬Âwiadomej postawy ochrony w┬│asnego zdrowia w sytuacjach, gdy s┬▒ skazane na bezpo┬Âredni kontakt z pal┬▒cymi. Celem jest 

  • ochrona dzieci przed szkodliwym wp┬│ywem dymu tytoniowego

  • Zwi├¬kszenie wiedzy na temat skutk├│w palenia papieros├│w.

  • Zwi├¬kszenie wra┬┐liwo┬Âci dzieci na miejsca, w kt├│rych mog┬▒ by├Ž nara┬┐one na dym.

  Realizacj├¬ tego programu kierujemy tak┬┐e  do rodzic├│w (ulotki, plakaty wykonane przez dzieci)

  5. Udzia┬│ w miejskim projekcie Bezpieczne przestrzenie- projekt maj┬▒cy na celu zmiany w przestrzeni i otoczeniu przedszkola w celu poprawy jego bezpiecze├▒stwa oraz wizerunku.

  G┬│├│wnym za┬│o┬┐eniem udzia┬│u w projekcie by┬│a poprawa  bezpiecze├▒stwa oraz wizerunku przedszkola jednak szybko okaza┬│o si├¬, ┬┐e te zmiany mo┬┐na tak┬┐e wykorzysta├Ž do dzia┬│a├▒ w dziedzinie ekologii. W tym celu zosta┬│y dokonane nowe nasadzenia drzew i krzew├│w oraz wygospodarowany teren pod budow├¬ Zielnika przedszkolnego

   

  II.   REALIZACJA PROGRAM├ôW  I PROJEKT├ôW W┬úASNYCH

  Ma┬│y i Du┬┐y Ziemi s┬│u┬┐yprogram w┬│asny edukacji ekologiczno - przyrodniczej

  Program jest programem autorskim nauczycielek i zawiera tre┬Âci zwi┬▒zane z rozwijaniem wra┬┐liwo┬Âci na problemy ┬Ârodowiska naturalnego, obserwowanie zmian w bli┬┐szym i dalszym otoczeniu dziecka oraz rozumieniu potrzeby troski o ┬Ârodowisko. Daje mo┬┐liwo┬Â├Ž rozwijania u dzieci zainteresowa├▒ ┬Ârodowiskiem przyrodniczym i cz┬│owiekiem, jako integraln┬▒ cz├¬┬Âci┬▒. Program w┬│asny jest zgodny z podstawa programow┬▒ wychowania przedszkolnego.

   

   

  Patrol ekologiczny – projekt edukacji ekologiczno - spo┬│ecznej

  Projekt jest pomys┬│em autorskim Dyrektora przedszkola i prowadzony  jest  w  formie konkursu. Celem jest:

  • Uwra┬┐liwienie dzieci na konieczno┬Â├Ž ochrony ┬Ârodowiska naturalnego poprzez segregacj├¬ odpad├│w.

  • Wdra┬┐anie dzieci do samokontroli oraz kontroli otoczenia w tym tak┬┐e dzia┬│a├▒ doros┬│ych, w zakresie ochrony ┬Ârodowiska.

  • Rozumienie znaczenia konieczno┬Âci oszcz├¬dzania wody i energii.

  • Wyrabianie u dzieci nawyk├│w oszcz├¬dnego gospodarowania wod┬▒ i energi┬▒ oraz segregowania odpad├│w.

  • Nabycie odwagi w kontrolowaniu i ocenianiu zachowa├▒ doros┬│ych dotycz┬▒cych ochrony ┬Ârodowiska.

  Patrol Ekologiczny dzia┬│a codziennie w dwuosobowych zespo┬│ach. Dzieci maj┬▒ koszulki w odpowiednim kolorze (Solarki –┬┐├│┬│t┬▒, Le┬Ânicy – zielon┬▒, Wodniki – niebiesk┬▒) z nadrukiem: PATROL EKOLOGICZNY. Patrol Ekologiczny, kontroluje wszystkie pomieszczenia przedszkolne: sale dydaktyczne, toalety, hol i szatnie dla dzieci, ksi├¬gowo┬Â├Ž, gabinet dyrektora i sprawdza czy: s┬▒ segregowane ┬Âmieci, jest oszcz├¬dzany pr┬▒d (wy┬│┬▒czone ┬Âwiat┬│o, wy┬│┬▒czone monitory) i oszcz├¬dzana woda (dokr├¬cone krany w ┬│azienkach)

  Wygrana grupa na koniec roku szkolnego otrzymuje Nagrodê Dyrektora Przedszkola

  Za ten projekt  przedszkole otrzyma┬│o nagrod├¬ specjaln┬▒ od ZUO w Elbl┬▒gu

   

   Przedszkole na talerzu – projekt edukacji zdrowotnej  i ekologicznej

   

   

  Projekt jest pomys┬│em autorskim Dyrektora przedszkola i realizowany jest poprzez systematyczne dzia┬│ania w dziedzinie zdrowego od┬┐ywiania dzieci w wieku przedszkolnym

  Pierwszy etap realizacji projektu realizowany  jest w latach 2013 – 2016. Celem projektu  jest:

  • poprawa jako┬Âci od┬┐ywiania dzieci

  • poszerzenia ┬Âwiadomo┬Âci dzieci oraz rodzic├│w w zakresie naturalnego od┬┐ywiania

  • wzbogacanie wiedzy dzieci i rodzic├│w na temat pochodzenia zdrowych produkt├│w

  Do tej pory dokonali┬Âmy zmian w jad┬│ospisie przedszkolnym (zastosowanie zamiennik├│w produkt├│w np. ┬Âmietan├¬ na jogurt naturalny, makaron pszenny na pe┬│noziarnisty),

  Prowadzili┬Âmy akcje edukacyjne dla rodzic├│w (ulotki, prelekcje) oraz dokonali┬Âmy wymiany wyposa┬┐enia i sprz├¬tu w kuchni przedszkolnej. Stare i przestarza┬│e meble i garnki zosta┬│y zast┬▒pione profesjonalnymi, gastronomicznymi (z atestami).

  W roku bie┬┐┬▒cym g┬│├│wnym za┬│o┬┐eniem jest wykorzystanie na szerok┬▒ skal├¬ zi├│┬│ i warzyw z w┬│asnej EKOrabatki. (podczas modernizacji ogrodu przedszkolnego zaplanowany zosta┬│ teren pod upraw├¬ zi├│┬│ i warzyw i na wiosn├¬ przyst├¬pujemy do jego realizacji). W  chwili obecnej zio┬│a s┬▒ hodowane w salach w mini-szklarniach.

   

   

  Przedszkole na dw├│ch k├│┬│kach – projekt edukacji ekologiczno - zdrowotnej

  Projekt jest pomys┬│em autorskim Dyrektora przedszkola. Jego g┬│├│wnym celem jest zach├¬cenie dzieci oraz rodzic├│w do ekologicznego i zdrowego sp├¬dzania czasu wolnego. Pragniemy propagowa├Ž t├¬ form├¬, poniewa┬┐ rower nie wydziela spalin i nie powoduje ha┬│asu i jest najbardziej ekologicznym ┬Ârodkiem transportu.

  W maju br byli┬Âmy uczestnikiem akcji zr├│wnowa┬┐onej mobilno┬Âci i rozwijania aktywno┬Âci ruchowej w┬Âr├│d dzieci poprzez jazd├¬ na jedno┬Âladach. Stowarzyszenie Polska Unia Mobilno┬Âci Aktywnej (PUMA) by┬│o organizatorem kampanii edukacyjno-promocyjnej skierowanej do dzieci z najm┬│odszych grup. W ramach tej kampanii dzieci mia┬│y udost├¬pnione na 8 dni rowerki biegowe, aby je┬╝dzi├Ž nimi  z domu do przedszkola.

  W ramach realizacji tego projektu  

  • zakupili┬Âmy do przedszkola dla dzieci rowerki biegowe.

  • przebudowali┬Âmy schody zewn├¬trzne (doj┬Âcie do budynku przedszkola), aby ┬│atwiej by┬│o podprowadzi├Ž rower pod budynek przedszkola,

  • wyznaczyli┬Âmy miejsce przejazdu rowerami (obni┬┐enie i oznakowanie kraw├¬┬┐nika)

  • zapewnili┬Âmy miejsce do parkowania rower├│w (stojaki rowerowe)

  • organizujemy cykliczne spotkania dzieci i rodzic├│w z Oficerem Rowerowym ds. rozwoju komunikacji rowerowej

   W dalszych planach jest zagospodarowanie cz├¬┬Âci ogrodu przedszkolnego na Park rowerowy.

  Ogr├│d po┬┐ytku dla zwierz┬▒t czyli ┬Âcie┬┐ka edukacyjno - ekologiczna

  Rozpocz├¬li┬Âmy realizacj├¬ innowacyjnego, jak na warunki przedszkolne projektu ekologicznego

  Ca┬│o┬Â├Ž dzia┬│a├▒ ma na celu zach├¬cenie do tworzenia miejsc szczeg├│lnych, kt├│re mog┬▒ jednocze┬Ânie mie├Ž form├¬ ochrony ┬Ârodowiska naturalnego, ostoi lub zielonej ┬Âcie┬┐ki dydaktycznej.

  Projekt ma za zadanie rozbudzi├Ž dzieci├¬c┬▒ ciekawo┬Â├Ž, pozwoli├Ž odkrywa├Ž i rozwija├Ž wiedz├¬ m┬│odemu cz┬│owiekowi poprzez bezpo┬Âredni z ni┬▒ kontakt, a w przysz┬│o┬Âci wytworzy├Ž wra┬┐liwo┬Â├Ž na otaczaj┬▒cy nas ┬Âwiat i nauczy├Ž do niego szacunku.

  Jednocze┬Ânie atrakcyjny, kwitn┬▒cy i dynamiczny element ro┬Âlinny b├¬dzie mi┬│ym dla oka spo┬│ecze├▒stwa lokalnego, funkcjonuj┬▒cego w otoczeniu przedszkola. Stwarzaj┬▒c enklaw├¬ s┬│u┬┐┬▒c┬▒ drobnym organizmom, otoczymy je ochron┬▒.

  ┬Žcie┬┐ka ekologiczna ma by├Ž miejscem aktywno┬Âci dzieci. Przedszkolaki b├¬d┬▒ samodzielnie piel├¬gnowa├Ž ten ogr├│d, a dzi├¬ki r├│┬┐norodno┬Âci ro┬Âlinnej tak┬┐e obserwowa├Ž przyrod├¬ o ka┬┐dej porze rok

   

  UDZIA£ PRZEDSZKOLA W KONKURSACH I AKCJACH MIEJSKICH

   

  1. Konkurs na selektywn± zbiórkê odpadów organizowany przez Zak³ad Utylizacji Odpadów w Elbl±gu

  Od czterech lat nasze przedszkole zajmuje I miejsce w zbiórce surowców. Co roku otrzymujemy te¿ nagrody specjalne i wyró¿nienia za zbiórkê puszek i kartoników po napojach.

   

      2. Konkursy plastyczne

  Dzieci uczestnicz┬▒ w wielu konkursach o tematyce ekologicznej. W ostatnim czasie by┬│y to:

  1. Elbl┬▒g Przyjazny ┬Žrodowisku - M┬│odzie┬┐owy Dom Kultury w Elbl┬▒gu 

  2. Dost├¬p do ┬┐ywno┬Âci - Zesp├│┬│ Szk├│┬│ In┬┐ynierii ┬Žrodowiska i Us┬│ug w Elbl┬▒gu

  3. ┬Žwiat w kropelce wody - WMODN 

  4. Czyste wody, czyste ryby Polski Zwi±zek Wêdkarski

  5. Zwierzakolubni pod patronatem Ministerstwa ┬Žrodowiska

    

      3. Konkursy wiedzy ekologicznej

  Cyklicznie, od 2006 roku dzieci sze┬Âcioletnie uczestnicz┬▒ w Olimpiadzie Ekologicznej organizowanej przez Przedszkole Nr 19 w Elbl┬▒gu

   

     4. Elbl┬▒skie Dni Recyklingu

  Pi├¬ciolatki z naszego przedszkola co roku  uczestnicz┬▒ w Elbl┬▒skich Dniach Recyklingu bior┬▒c udzia┬│ w przedstawieniu o tematyce ekologicznej.

   

    5. Akcja Sprz┬▒tanie ┬Žwiata

   Nasze przedszkolaki aktywnie bior┬▒ udzia┬│ wraz w sprz┬▒taniu okolic przedszkola oraz Parku Modrzewie

    6. Dzie├▒ Ziemi

  Corocznie z udzia┬│em dzieci sadzimy jedno drzewo w ogrodzie przedszkolnym.

   7. Dzie├▒ Bez Samochodu

  Aktywny udzia┬│ dzieci i rodzic├│w oraz personelu przedszkola w imprezie miejskiej 

  8. Miko┬│ajkowy i Zaj┬▒czkowy  prezent dla Ziemi

  Bardzo aktywny udzia┬│ dzieci i rodzic├│w w zbi├│rce elektro┬Âmieci. W ramach tych akcji przekazujemy tak┬┐e do utylizacji sprz├¬t elektroniczny  podlegaj┬▒cy kasacji w przedszkolu. 

  9. Godzina dla Ziemi

  Akcja jest przeprowadzana w godzinach wieczornych. Rozpowszechniamy j┬▒ w┬Âr├│d rodzic├│w za po┬Ârednictwem dzieci oraz ulotek

   

  DZIA┬úANIA  PROEKOLOGICZNE  WEWN├ŐTRZNE

   

  Kodeks  M┬│odego Ekologa

  Ka┬┐dego roku w  grupie dzieci 4 letnich zostaje wprowadzony Kodeks Ekologa. Ma on na celu kszta┬│towanie i utrwalanie wra┬┐liwo┬Âci na pi├¬kno natury, ochron├¬ ┬Ârodowiska oraz wyrabianie nawyk├│w poszanowania przyrody od najm┬│odszych lat.

   

  Pojemniki na segregacj├¬ ┬Âmieci

  Na terenie posesji przedszkola znajduj┬▒ si├¬ pojemniki na segregacje odpad├│w: papier, plastik, szk┬│o.  Pojemniki z podzia┬│em na papier i plastik s┬▒ tak┬┐e ustawione w holu przedszkola (z dost├¬pem dla rodzic├│w) oraz w ka┬┐dej sali dydaktycznej. Wszystkie odpady wychodz┬▒ce z kuchni s┬▒ tak┬┐e segregowane.

  Piktogramy

  W pomieszczeniach przedszkolnych s┬▒ rozmieszczone znaki – piktogramy przypominaj┬▒ce  o oszcz├¬dno┬Âci wody i pr┬▒du. Oznakowanie zosta┬│o wykonane i rozmieszczone przez dzieci pi├¬cio - i sze┬Âcioletnie

   

  ¯arówki energooszczêdne

  W ca┬│ym przedszkolu zwyk┬│e ┬┐ar├│wki  zast┬▒piono energooszcz├¬dnymi

   

  Wymiana okien

  Do tej pory wymienionych zosta┬│o ponad 80% okien.

   Wymiana monitor├│w

  Wszystkie komputery znajduj┬▒ce si├¬ w przedszkolu posiadaj┬▒ ciek┬│okrystaliczne ekrany emituj┬▒ce mniejsz┬▒ ilo┬Â├Ž promieniowania i pobieraj┬▒ce mniej pr┬▒du. Przestrzegana jest zasada wy┬│┬▒czania monitor├│w podczas przerwy w pracy.

   

  Kiermasze zdrowej ┬┐ywno┬Âci

  W przedszkolu  organizowane s┬▒ cykliczne kiermasze i degustacje Eko – wypiek├│w wykonanych przez dzieci podczas warsztat├│w kulinarnych oraz przez nasze Panie pracuj┬▒ce w kuchni.

   

  Eko-hodowle

  W ka┬┐dej sali znajduj┬▒ si├¬ mini szklarnie, w kt├│rych dzieci  hoduj┬▒ zio┬│a i przyprawy wykorzystywane do potraw z przedszkolnego jad┬│ospisu.

   

  Organizowanie konkurs├│w ekologicznych

  Przedszkole dwukrotnie by┬│o organizatorem konkursu ekologicznego dla elbl┬▒skich przedszkoli I ty mo┬┐esz zosta├Ž Przyjacielem Przyrody. Konkurs organizowany by┬│ przy wsp├│┬│udziale ECEE w Elbl┬▒gu 

   

  POZOSTA£E DZIA£ANIA

   

  1. Wsp├│┬│praca z Elbl┬▒skim Centrum Edukacji Ekologicznej

  Od kilku lat przedszkole wsp├│┬│pracuje z ECEE, pozyskuj┬▒c fundusze na dzia┬│alno┬Â├Ž ekologiczn┬▒. Do tej pory uzyskali┬Âmy dofinansowanie na:

  • Konkurs ekologiczny dla przedszkoli I ty mo┬┐esz zosta├Ž Przyjacielem Przyrody (dwukrotnie)

  • Rajd wiosenny z udzia┬│em absolwent├│w przedszkola Na tropach przygody i ekologicznej przyrody

  • Ogr├│d po┬┐ytku dla zwierz┬▒t

   2. EKOrabatka

    

   W ramach modernizacji i przebudowy ogrodu przedszkolnego  i placu zabaw dla dzieci, wydzielony zosta┬│ teren pod EKOrabatk├¬. Docelowo, na wiosn├¬ b├¬d┬▒ tam ros┬│y zio┬│a, kt├│re b├¬dziemy wykorzystywa├Ž w kuchni przedszkolnej.

    

    

      3. Mini Park rowerowy

    

   Jednym z element├│w realizowanego projektu Przedszkole na dw├│ch k├│┬│kach jest budowa mini Parku rowerowego na terenie przedszkolnego placu zabaw. G┬│├│wnym celem tego zamierzenia/projektu jest stworzenie dla dzieci warunk├│w do nauki jazdy na rowerze poprzez zbudowanie alejek rowerowych wraz z ma┬│┬▒ infrastruktur┬▒ (znaki drogowe). Dzi├¬ki temu dzieci nab├¬d┬▒ umiej├¬tno┬Âci jazdy na rowerze, co zach├¬ci rodzic├│w do sp├¬dzania z dzieckiem czasu wolnego na rowerze.   Jak wiadomo rower jest pojazdem bardzo ekologicznym, poniewa┬┐   nie wydziela spalin i nie powoduje ha┬│asu.  

   


 
   

     

   

   

   

   

   

   


 
 

 


 

 

 


 


 

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.