wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

Deklaracja dost├¬pno┬Âci

DEKLARACJA DOST├ŐPNO┬ŽCI

Przedszkole Nr 29 w Elbl┬▒gu zobowi┬▒zuje si├¬ zapewni├Ž dost├¬pno┬Â├Ž swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost├¬pno┬Âci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiot├│w publicznych. O┬Âwiadczenie w sprawie dost├¬pno┬Âci ma zastosowanie
do strony internetowej Elektroniczna Platforma Edukacyjna.
 Data publikacji strony internetowej: 2011-06-20
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-25
STATUS POD WZGL├ŐDEM ZGODNO┬ŽCI Z USTAW┬í
Strona internetowa jest niezgodna z ustaw┬▒ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost├¬pno┬Âci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiot├│w publicznych. Niezgodno┬Â├Ž (niezgodno┬Âci) lub
wy┬│┬▒czenia wymieniono poni┬┐ej.
Tre┬Âci niedost├¬pne
Brak narzêdzi u³atwieñ dostêpu, m.in. zmiany rozmiaru tekstu, zmiany kontrastu, zwiêkszenia
odst├¬p├│w w tek┬Âcie.

DATA SPORZ┬íDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOST├ŐPNO┬ŽCI CYFROWEJ
O┬Âwiadczenie sporz┬▒dzono dnia: 2021-03-30
Deklaracjê sporz±dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Za rozpatrywanie uwag i wniosk├│w odpowiada: Ma┬│gorzata Ga┬│uszewska
E-mail: przedszkole29@elblag.eu
Telefon: 556258170
Ka┬┐dy ma prawo:
 zg┬│osi├Ž uwagi dotycz┬▒ce dost├¬pno┬Âci cyfrowej strony lub jej elementu,
 zg┬│osi├Ž ┬┐┬▒danie zapewnienia dost├¬pno┬Âci cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskowa├Ž o udost├¬pnienie niedost├¬pnej informacji w innej alternatywnej formie.
┬»┬▒danie musi zawiera├Ž:
 dane kontaktowe osoby zg┬│aszaj┬▒cej,
 wskazanie strony lub elementu strony, kt├│rej dotyczy ┬┐┬▒danie,
 wskazanie dogodnej formy udost├¬pnienia informacji, je┬Âli ┬┐┬▒danie dotyczy udost├¬pnienia w
formie alternatywnej informacji niedostêpnej.
Rozpatrzenie zg┬│oszenia powinno nast┬▒pi├Ž niezw┬│ocznie, najp├│┬╝niej w ci┬▒gu 7 dni. Je┬Âli w tym
terminie zapewnienie dost├¬pno┬Âci albo zapewnienie dost├¬pu w alternatywnej formie nie jest
mo┬┐liwe, powinno nast┬▒pi├Ž najdalej w ci┬▒gu 2 miesi├¬cy od daty zg┬│oszenia.
SKARGI I ODWO£ANIA
Na niedotrzymanie tych termin├│w oraz na odmow├¬ realizacji ┬┐┬▒dania mo┬┐na z┬│o┬┐y├Ž skarg├¬ do organu
nadzoruj┬▒cego poczt┬▒ lub drog┬▒ elektroniczn┬▒ na adres:
Organ nadzoruj┬▒cy: Urz┬▒d Miejski w Elbl┬▒gu
Adres: 82-300 Elbl┬▒g ul. ┬ú┬▒czno┬Âci 1
E-mail: umelblag@umelblag.pl
Telefon: 55 239 30 00
Skarg├¬ mo┬┐na z┬│o┬┐y├Ž r├│wnie┬┐ do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOST├ŐPNO┬Ž├ć ARCHITEKTONICZNA
Budynek g┬│├│wny: Przedszkole Nr 29 w Elbl┬▒gu, ul. Genera┬│a Andersa 5a
Do budynku prowadz┬▒ 2 wej┬Âcia: - wej┬Âcie g┬│├│wne od ul. Gen. Andersa i wej┬Âcie techniczne od strony
ogrodu. Wej┬Âcia nie s┬▒ przystosowane dla os├│b niepe┬│nosprawnych. W budynku nie ma wind.
(budynek posiada jedno pi├¬tro). Nad wej┬Âciami nie ma g┬│o┬Ânik├│w systemu naprowadzaj┬▒cego
d┬╝wi├¬kowo osoby niewidome i s┬│abowidz┬▒ce. Wej┬Âcie nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku
i wszystkich jego pomieszcze├▒ nie mo┬┐na wej┬Â├Ž z psem asystuj┬▒cym i psem przewodnikiem. W
budynku nie ma pêtli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeñ w jêzyku Braillea, oznaczeñ
kontrastowych lub w druku powi├¬kszonym dla os├│b niewidomych i s┬│abowidz┬▒cych. Brak mo┬┐liwo┬Âci
skorzystania z us┬│ug t┬│umacza migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego
dla osób niepe³nosprawnych. Korytarze i pomieszczenia na parterze i piêtrze nie s± przystosowane
dla osób na wózkach. Toaleta znajduj±ca siê na parterze nie jest przystosowana dla osób
poruszaj±cych siê na wózkach
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.