wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

REKRUTACJA - SK£ADANIE DOKUMENTACJI

Data dodania: Poniedzia│ek 23 Marzec 2020

W zwi±zku z pogarszaj±c± siê sytuacj± epidemiologiczn± w Polsce, informujemy, ¿e terminy rekrutacji 2020/2021 do przedszkoli i szkó³ podstawowych, dotycz±ce wype³niania wniosków/zg³oszeñ poprzez Elektroniczn± Platformê Edukacyjn± pozostaj± bez zmian, natomiast terminy sk³adania dokumentów w siedzibach placówek zostan± wyd³u¿one.

Ostateczny termin zako├▒czenia post├¬powania rekrutacyjnego zostanie w najbli┬┐szym mo┬┐liwym czasie podany do publicznej wiadomo┬Âci na stronie EPED oraz w plac├│wkach.

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.